Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.  1440). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://stalowawola.sr.gov.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 06.12.2011 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.06.2018 r.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz na podstawie informacji uzyskanych od producenta strony.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu następujących niezgodności lub wyłączeń:

 1. nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
 2. nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);

W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Kompatybilność

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki). Jest on w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Piotr Pięda, adres poczty elektronicznej informatycy@stalowawola.sr.gov.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy kierować do Oddziału Administracyjnego Sądu, adres poczty elektronicznej administracja@stalowawola.sr.gov.pl.

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
ul. Popiełuszki 16
37 – 450 Stalowa Wola
e-mail:
administracja@stalowawola.sr.gov.pl
tel. +48 15 643 45 46,
Osoba odpowiedzialna:
Piotr Pięda, e-mail:
informatycy@stalowawola.sr.gov.pl,

tel. +48 15 643 46 61 
Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

Wejście do budynku dla osób z dysfunkcją ruchową lub poruszających się na wózku inwalidzkim może odbywać się w następujący sposób:

 • podjazd zewnętrzny (prowadzący bezpośrednio z parkingu do wejścia głównego) zabezpieczony barierką.

Wejście na hol budynku odbywa się poprzez:

 • wejście główne (drzwi automatyczne). Przed drzwiami głównego wejścia do holu budynku znajduje się wiatrołap (drzwi automatyczne), a następnie strefa bezpieczeństwa i kontroli, obsługiwana przez pracowników ochrony. W strefie ochrony znajduje się bramka do wykrywania metali oraz dwie bramki strefy bezpieczeństwa. Osoby wchodzące do budynku są poddawane kontroli – przejście przez bramkę do wykrywania metali oraz kontrola bagaży urządzeniem RTG do prześwietlania bagażu. W celu przejścia przez bramki strefy bezpieczeństwa należy pobrać kartę, którą wydaje pracownik ochrony.
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • szerokość korytarzy oraz schodów w budynku Sądu pozwala na swobodne poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchowymi. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępność pomieszczeń oraz korytarzy dotyczy wszystkich kondygnacji budynku,
 • w holu budynku znajduje się winda osobowa dostosowana do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, którą można przemieścić się swobodnie na wszystkie poziomy budynku za wyjątkiem poziomu -1, gdzie znajduje się archiwum zakładowe i pomieszczenia techniczne. Winda może być obsługiwana samodzielnie lub przy pomocy pracownika ochrony. Przyciski w windzie zawierają oznaczenia alfabetem Braille’a.,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku Sądu,
 • przed budynkiem do strony ul. Popiełuszki znajdują się dwa miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze  funkcjonuje Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia akt dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • w Sądzie nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, jednakże dostęp do wszystkich pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika ochrony,

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Na chwilę obecną nie jest dostępna.

Uwaga! Sąd posiada umowę z tłumaczem języka migowego na świadczenie usług tłumaczeniowych z języka polskiego na język migowy oraz z języka migowego na język polski.

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub element strony chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skarga powinna zostać skierowana na adres: iod@stalowawola.sr.gov.pl. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-05-08 17:11
Wytworzył: Piotr Pięda
Publikacja w dniu: 2024-03-29 09:58
Opublikował: Piotr Pięda
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 265