Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2021r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1641).                     

Wniosek o ponowne wykorzystywanie można złożyć do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli:

 • osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Stalowej Woli;
 • pocztą elektroniczną na adres: administracja@stalowawola.sr.gov.pl;
 • w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą Sądu Rejonowego w Stalowej Woli;
 • pocztą tradycyjną na adres: Prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, ks. J. Popiełuszki 16, 37 – 450 Stalowa Wola.

Wniosek – jeżeli dotyczy – może również dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

Co powinien zawierać wniosek

Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania powinien zawierać w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego (Sąd Rejonowy w Stalowej Woli);
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo wskazanie sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.

W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmują:

 1. Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Stalowej Woli (https://stalowawola.sr.gov.pl/), jest bezpłatne. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot ponownie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje zawarte na stronie jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane).
 2. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje (orzeczenia sądowe) zawarte w Portalu orzeczeń Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, jest zobowiązany do podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy.
 3. Informacje publiczne nieudostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Stalowej Woli udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich ponownego wykorzystywania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej, a w odniesieniu do orzeczeń sądowych obowiązku podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy.
 4. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich ponownego wykorzystywania (np. zaopatrujący orzeczenia sądowe w tezy), zobowiązany jest do wskazania tego faktu. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w postaci orzeczenia sądowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich. 

Zakres odpowiedzialności Sądu Rejonowego w Stalowej Woli za przekazywane informacje sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy.  Sąd Rejonowy w Stalowej Woli  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę lub innych użytkowników zastrzegając, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

Termin rozpatrzenia wniosku

 

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (np. koszty nośników).

Wysokość opłaty może uwzględniać koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki mogące mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Na żądanie wnioskodawcy Prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli wskazuje sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego przez tego wnioskodawcę wniosku o ponowne wykorzystywanie.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

 

Sprzeciw

Prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może przedstawić wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć do Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W razie wniesienia sprzeciwu Prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Odmowa udostępnienia informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania i odwołanie od decyzji

W przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, Prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa przysługujące innym podmiotom niż Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, Prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli  wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego Sąd Rejonowy w Stalowej Woli uzyskał dany przedmiot praw.

Organem odwoławczym od decyzji Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Stalowej Woli.

Kontrola sądowo-administracyjna w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Organem właściwym do rozpoznania skarg na decyzje administracyjne Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

 
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2016-08-25 10:00
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2023-03-03 11:42
Opublikował: Alicja Tworek
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 1 727