Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Stanowisko pracy
Asystent sędziego

OGŁOSZENIE

Prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli 

na podstawie art. 155 § 2a, art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. z dnia 14 grudnia 2018 r. - Dz.U. z 2019 r. poz. 52)

oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r.
w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r., poz. 1228.) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli

(adres siedziby: ul. Ks. J. Popiełuszki 16, 37-450 Stalowa Wola)

 

1. Przewidywany termin zawarcia umowy: październik 2019 roku

2. Sygnatura konkursu: A. 111 — 2/19

2. Liczba wolnych stanowisk i wymiar etatu: jedno stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Wymagania obligatoryjne:

Zgodnie z treścią art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata

Warunkiem ubiegania się o zatrudnienie w sądzie jest złożenie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na stanowisko asystenta sędziego oświadczenia, że nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku — Prawo o ustroju sądów powszechnych).

4. Dodatkowe pożądane cechy i umiejętności:

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdolności analityczne, kreatywność, odporność na stres, znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość edytora tekstów Word.

5. Zakres wykonywania zadań na stanowisku — określony w art. 155 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1270).

6. Wymagane dokumenty:

- pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu A. 111 — 2/19,

- wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

- własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

- oświadczenie osoby ubiegającej się, że nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie osoby ubiegającej się, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

- aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w drodze konkursu sygn. A.111-2/19

Data i czytelny popis kandydata”

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.

7. Miejsce i termin złożenia przez kandydata zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:

Termin składania dokumentów: 14 sierpnia 2019 roku

Miejsce składania dokumentów:

Kandydat składa wymagane dokumenty opatrzone oznaczeniem konkursu bezpośrednio w siedzibie sądu - Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, ul. Ks. J. Popiełuszki 16, 37-450 Stalowa Wola, albo przesyła je za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Dokumenty, które wpłyną do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli po w/w terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 16 września 2019 r., godz. 09:00, sala konferencyjna, I piętro, Sąd Rejonowy w Stalowej Woli (w przypadku zgłoszeń dużej liczby kandydatów, ze względu na konieczność zapewnienia właściwych warunków lokalowych – miejsce przeprowadzenia konkursu może ulec zmianie, informacja zostanie wówczas umieszczona na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu).

 

9. Przebieg Konkursu:

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego - wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. etapu drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
 3. etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Pierwszy etap konkursu polega na ocenie:

 1. czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r., poz. 1228.)
 2. czy kandydat spełnia wymogi formalne określone w art. 155 § 2 ustawy 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Komisja konkursowa ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu  i umieszcza ją na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Przedmiotowa lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów.

            Drugi etap konkursu trwa 90 minut i odbywa się w wydzielonej sali. Każda praca konkursowa jest sprawdzana przez dwóch członków komisji. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów.

Do trzeciego etapu konkursu dopuszczani są kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.

Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu asystenta sędziego i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów.

Po zakończeniu konkursu komisja oblicza niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

            Dokumenty złożone przez kandydata, który nie został zatrudniony na dane stanowisko i nie został wpisany na listę rezerwową zostaną zwrócone do nadawcy w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu.

            Dokumenty złożone przez kandydatów wpisanych na listę rezerwową zostaną zwrócone w terminie 14 dni od utraty ważności listy.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego zostają zakwalifikowani kandydaci, którzy w trakcie konkursu uzyskali najwyższą liczbę punktów. W razie uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta sędziego.

Stosownie do treści art. 155a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52) Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób lub rezygnacji kandydata. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia niniejszego konkursu.

        Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, ul. Ks. J. Popiełuszki 16, 37-450 Stalowa Wola oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Stalowej Woli (https://www.stalowawola.sr.gov.pl/aktualne_oferty-pracy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO - informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli jest  Prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli

adres: ul. ks. J. Popiełuszki 16, 37 – 450 Stalowa Wola.

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli jest:

Alina Pyz, z którą może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres                                                 e-mail: iod@stalowawola.sr.gov.pl lub telefonując pod numer: 15 643 46 75

 1. Cel i podstawy przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa1, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko asystenta sędziego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w Pani/Pana dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); art. 155 i 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019 poz. 52); oraz § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1228),

2 art. 6 ust. 1 lit. b  RODO;

3art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

 

 1. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

 

Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),

 1. Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem pracy, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,  ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8.   Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

W oparciu o Pani/Pana  dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9.   Informacja o przekazaniu do państwa trzeciego.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2019-07-25 13:40
Wytworzył: Piotr Pięda
Publikacja w dniu: 2020-05-12 11:30
Opublikował: Piotr Pięda
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 3 597