Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw i skarg

 

Zasady dotyczące składania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu.

 

     Organem właściwym do rozpoznawania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Stalowej Woli jest Prezes Sądu Rejonowego, skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od daty ich wpływu.

       Zasady składania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku Poz. 524 – w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

      Powyższe uregulowania określają zakres i zasady rozpoznawania skarg i wniosków w następujący sposób:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

1. Na piśmie,

-za pośrednictwem poczty na adres ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 16, 37-450 Stalowa Wola,

-pocztą elektroniczną na adres : administracja@stalowawola.sr.gov.pl,

-na numer faksu 15 6434675

2. W formie ustnej do protokołu – w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Stalowej Woli.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie,

Elementy skargi/wniosku:

-data,

-imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego lub wnioskodawcy,

-zwięzła treść skargi lub wniosku,

-w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu:

Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi pozostawione bez rozpoznania:

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpoznania, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

W związku z powyższym informuję, iż Prezes, Wiceprezes i Przewodniczący Wydziałów nie przyjmują stron osobiście.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:24
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2013-01-09 13:05
Opublikował: kbajak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 2 742