Konkurs na stanowisko referendarza sądowego

Stanowisko pracy
Referendarz sądowy

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli

z dnia 17 października 2018r.

 

OGŁOSZENIE Nr A. 111 -2/18

 

Na podstawie art. 149a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 23 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 769) Prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli (ul. Ks. J. Popiełuszki 16, 37-450 Stalowa Wola):

 

1.  Oznaczenie konkursu: A. 111-2/18.

2. Liczba wolnych stanowisk referendarza sądowego: 1 stanowisko – 1 etat (od 1 stycznia 2019 r.).

3. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 30 listopada 2018 roku, godz. 09:00, sala konferencyjna, I piętro, Sąd Rejonowy w Stalowej Woli (w przypadku zgłoszeń dużej liczby kandydatów, ze względu na konieczność zapewnienia właściwych warunków lokalowych – miejsce przeprowadzenia konkursu może ulec zmianie, informacja zostanie wówczas umieszczona na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu).

4. Wymagania:

Zgodnie z treścią art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 23 ze zm.) na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;

4) ukończył 24 lata;

5) zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

5. Wymagane dokumenty:

- zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu A. 111-2/18,

- wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego,

- życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,

- 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko referendarza  sądowego w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w drodze konkursu
A.111- 2 /18.                                                                                 Data, podpis:

…………………………………………..

- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (w celu potwierdzenia spełnienia wymogów wynikających z art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych) – treść oświadczenia można pobrać ze strony internetowej z zakładki „Oferty pracy” – „Aktualne oferty pracy” lub w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli,

- do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.

6. Miejsce i termin złożenia przez kandydata zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu: Termin składania dokumentów5 listopada 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, ul. Ks. J. Popiełuszki 16, 37-450 Stalowa Wola lub za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora. Dokumenty, które wpłyną do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli po w/w terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone do nadawcy.

7. Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 769):

Konkurs jest przeprowadzany w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:

1) testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego;

2) trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem - po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.

Konkurs trwa 150 minut i odbywa się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę, w obecności wszystkich członków komisji. W trakcie części konkursowej polegającej na rozwiązaniu kazusów kandydat może posługiwać się tekstami aktów prawnych udostępnionymi przez komisję.

Opuszczenie sali w trakcie konkursu jest dopuszczalne w wyjątkowych wypadkach, pod nadzorem członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji.

Każda praca konkursowa podlega sprawdzeniu przez dwóch członków komisji. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja przyznaje 1 punkt; w przypadku dokonania przez kandydata zmian zakreślonych odpowiedzi za dane zadanie testowe komisja przyznaje 0 punktów. Każdy z kazusów komisja ocenia w skali od 0 do 6 punktów.

Do zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 46 punktów z części testowej konkursu oraz co najmniej 12 punktów za rozwiązania kazusów.

Po zakończeniu konkursu komisja oblicza niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. W razie uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia, przydatne do wykonywania pracy na stanowisku referendarza sądowego. Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący sporządza pisemne uzasadnienie wyboru kandydata, uwzględniając w szczególności, które dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydatów wzięto pod uwagę.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób lub rezygnacji kandydata.

Informację o wynikach konkursu prezes sądu umieszcza w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wynikach konkursu zawiera w szczególności:

1) imiona i nazwiska kandydatów biorących udział w konkursie;

2) imiona i nazwiska kandydatów wybranych lub imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzany był konkurs, albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów;

3)   wyniki poszczególnych kandydatów;

4)   rezerwową listę kandydatów albo informację, że taka lista nie została sporządzona.

Kandydatowi, po okazaniu dokumentu tożsamości, udostępnia się do wglądu w sekretariacie prezesa sądu protokół przebiegu konkursu w części obejmującej jego wyniki.

Informację o wynikach konkursu prezes sądu przedstawia prezesowi sądu apelacyjnego, chyba że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów.

8. Informacje dodatkowe:

Dane kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj.:

- dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni na stanowisku referendarza sądowego i nie zostali wpisani na listę rezerwową – zostaną zwrócone w terminie 14 dni od zakończenia konkursu,

- dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydatów wpisanych na listę rezerwową (w przypadku utworzenia takiej listy) będą przechowywane przez 3 miesiące od daty zakończenia konkursu, następnie w terminie 7 dni od upływu tego terminu zostaną zwrócone nadawcom.

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO - informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli

adres: ul. ks. J. Popiełuszki 16, 37 – 450 Stalowa Wola.

  1. Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli jest:

Alina Pyz, z którą może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres                                                 e-mail: alina.pyz@stalowawola.sr.gov.pl lub telefonując pod numer: 15 643 46 75.

  1. Cel i podstawy przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa1, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko referendarza sądowego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w Pani/Pana dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); art. 149a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018 poz. 23); § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. 2018 poz.769),

2 art. 6 ust. 1 lit. b  RODO;

3art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcą danych osobowych kandydata wyłonionego  w drodze konkursu na stanowisko referendarza sądowego będzie Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, zgodnie z treścią art. 150 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018 poz. 23).

 

  1. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),

  1. Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem pracy, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,  ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego  jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

W oparciu o Pani/Pana  dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9. Informacja o przekazaniu do państwa trzeciego.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2018-10-19 14:41
Wytworzył: Piotr Pięda
Publikacja w dniu: 2019-11-07 08:23
Opublikował: Piotr Pięda
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 4 614