Dostępność

Zarządzeniem Wiceprezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z dnia 7 maja 2020 r., nr A.0011-24/20 Pani Alina Pyz i Pan Piotr Pięda zostali wyznaczeni na koordynatorów do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli

Dane kontaktowe Koordynatorów do spraw dostępności:

1. Alina Pyz - Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iod@stalowawola.sr.gov.pl
telefon: 15 643-45-47;
fax: 15 643- 46-75

2. Kamil Szoja - Starszy sekretarz sądowy
e-mail: asi@stalowawola.sr.gov.pl
telefon: 15 643-46-61

 

Godziny urzędowania: 

poniedziałek 8:00 - 16:00,  
wtorek - piątek 7:30 - 15.30

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Budynek Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przystosowany jest do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

 1. wydzielenie oraz oznakowanie dwóch miejsc parkingowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością od strony ulicy Ks. J. Popiełuszki,
 2. zapewnienie podjazdów ułatwiających wjazd do budynku: od strony ulicy Ks. J. Popiełuszki oraz od strony budynku ZUS,
 3. przystosowanie drzwi wejściowych do gmachu Sądu, które umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,
 4. zapewnienie wind do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się, które umożliwiają dotarcie na wszystkie poziomy budynku,
 5. zapewnienie toalet -  na parterze naprzeciwko Biura Obsługi Interesanta,

mapa z oznaczeniem miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych i głównego wejścia

Informacje dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli obecnie nie zapewnia osobom głuchym lub słabosłyszącym możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line. Usługa ta jest przygotowywana i zostanie udostępniona w najbliższym czasie.
W celu skontaktowania się z Sądem Rejonowym w Stalowej Woli można:

 1. złożyć pismo osobiście, w budynku sądu w Biurze Podawczym w godzinach od 7.30 do 15.30 od wtorku do piątku oraz w poniedziałki w godzinach od 08.00 do 18.00 lub wysłać pismo za pośrednictwem poczty,
 2. skontaktować się z nami mailowo za pośrednictwem adresu: boi@stalowawola.sr.gov.pl
 3. wysłać informację za pośrednictwem faksu: 15 6434676
 4. skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Interesantów przy pomocy osoby trzeciej na numery telefonów: 15 6434550, 15 6434551
 5. skontaktować się z Sądem osobiście zgłaszając się do Biura Obsługi Interesantów znajdującego się na parterze budynku.

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli obecnie nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną - system wspomagania słuchu dla osób noszących aparat słuchowy.

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI I ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 

Żądanie powinno zawierać:

1.       dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,

2.       wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,

3.       wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,

4.       wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

 

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ LUB INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNEJ

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

 

WNIOSKI O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI MOŻNA SKŁADAĆ:

 1. drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 16, 37 – 450 Stalowa Wola,
 2. drogą elektroniczną na adres e-mail: administracja@stalowawola.sr.gov.pl,
 3. osobiście w siedzibie Sądu w godzinach urzędowania Sądu,

 

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Stalowej Woli - tekst nagrany w polskim języku migowym migowy

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-05-27 12:51
Wytworzył: Piotr Pięda
Publikacja w dniu: 2024-07-04 15:23
Opublikował: Piotr Pięda
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 965